Kiến thức cơ bản về bệnh máu khó đông

HIỂU VỀ KHÁNG THỂ VÀ CHẤT ỨC CHẾ

Minh họa bởi: Maki Naro
Nguồn: The Antibody [Internet]. Genentech. [Ngày truy cập: 22/12/2021].Truy cập tại: https://www.gene.com/stories/the-antibody?topic=hemophilia

M-VN-00001017

Chia sẻ bài viết này

Các bài viết liên quan

Bên dưới là các bài viết cùng chủ đề bệnh máu khó đông