Kiến thức cơ bản về bệnh máu khó đông

Làm thế nào để phân loại các mức độ nghiêm trọng của bệnh máu khó đông Hemophilia A?

Cùng tìm hiểu ở infographic dưới đây:

Phân loại mức độ bệnh Hemophilia
Roche 600 x 600
Roche 600 x 600
Roche 600 x 600

Tài liệu tham khảo:

1. Srivastava, A, Santagostino, E, Dougall, A, et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020: 26(Suppl 6): 1- 158. https://doi.org/10.1111/hae.14046
2. Centers for Disease Control and Prevention. 2014 Community Counts Registry Report. Truy cập tại: https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/ communitycounts/registry-report/index.html .

M-VN-00001017

 

Chia sẻ bài viết này

Các bài viết liên quan

Bên dưới là các bài viết cùng chủ đề bệnh máu khó đông